ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

сряда, 18 ноември 2009 г.

Съмнение за апендицит - пийте повече течности

По­ня­ко­га при по-сил­на бол­ка в ко­ре­ма ле­ка­ри­те се пре­зас­т­ра­хо­ват, ка­то из­п­ра­щат чо­ве­ка на опе­ра­ци­он­на­та ма­са. За­що доктори­те тол­ко­ва се стра­ху­ват от апен­ди­ци­та? Мо­же би за­що­то апен­дик­сът е раз­по­ло­жен в об­ласт­та на сля­по­то чер­во, ко­е­то е на­ча­ло­то на де­бе­ло­то чер­во. Съ­дър­жи­мо­то в не­го съ­що е изо­би­лие от ток­си­ни и про­чие чрев­ни от­ро­ви. И ако апен­дик­сът се спу­ка, мо­же да се раз­вие те­жък пе­ри­то­нит, кой­то чес­то за­вър­ш­ва със смърт.
За­то­ва ле­ка­ри­те пред­по­чи­тат да го из­ре­жат. При то­ва, без да се за­мис­лят да­ли мо­гат да го за­па­зят. А всъщ­ност ед­на уж обик­но­ве­на опе­ра­ция при апен­ди­цит
мо­же да крие ре­ди­ца ус­лож­не­ния
Те могат да бъдат от опе­ра­ци­он­на­та ра­на и ос­т­ри­те въз­па­ли­тел­ни про­це­си в ко­рем­на­та ку­хи­на. Не са из­к­лю­че­ни ус­лож­не­ния в ди­ха­тел­на­та сис­те­ма - брон­хит, пнев­мо­ния, плев­рит, аб­с­це­си и ган­г­ре­на на бе­ли­те дро­бо­ве, как­то и ус­лож­не­ния на сто­маш­но-чрев­ния тракт. Про­дъл­жа­ва­ме с не по-мал­ко опас­ни­те ус­лож­не­ния на сър­деч­носъ­до­ва­та сис­те­ма - сър­деч­носъ­до­ва не­дос­та­тъч­ност, тром­боф­ле­бит, ем­бо­лия на бе­лод­роб­на­та ар­те­рия. И не на пос­лед­но мяс­то - ус­лож­не­ния на от­де­ли­тел­на­та сис­те­ма - за­дър­жа­не на ури­на­та, ос­тър цис­тит, ос­тър неф­рит, ос­тър пи­е­лит, ос­тър пи­е­ло­цис­тит и още - ос­тър па­ро­тит, сле­до­пе­ра­ци­он­на пси­хо­за, жъл­те­ни­ца.

При бол­ка от въз­па­лен апен­дикс пос­та­ве­те сту­де­на кър­па на ко­ре­ма си

Апен­дик­сът мо­же да се въз­па­ли как­то при 50-гра­ду­со­ва го­ре­щи­на, та­ка и на Се­вер­ния по­люс при ми­нус 70 гра­ду­са. Проблемите с то­зи из­рас­тък за­ви­сят и от то­ва как се хра­ни­те - той се въз­па­ля­ва най-чес­то след пос­то­ян­но обил­но яде­не и съ­що тол­ко­ва обил­но “по­ли­ва­не” с ви­но и ра­кия.
За да се из­бег­не опе­ра­ция, все­ки чо­век е длъ­жен да поз­на­ва сим­п­то­ми­те, по­каз­ва­щи раз­ви­тие на апен­ди­цит, как­то и на­чи­ни­те за оказ­ва­не на по­мощ, пре­ди да дой­де ле­ка­рят.
По­я­вя­ва­не­то на пър­ви­те бол­ки в ко­ре­ма не са стан­дар­т­ни­те бол­ки, но все пак чес­то за­поч­ват в об­ласт­та под лъ­жич­ка­та и след из­вес­т­но вре­ме се раз­п­рос­т­ра­ня­ват по це­лия ко­рем. След то­ва пос­те­пен­но се спус­кат към дяс­на­та об­ласт над сла­би­ни­те. По­я­вя­ва се сла­бост вслед­с­т­вие ин­ток­си­ка­ция на ор­га­низ­ма.
За да не по­пад­не­те на опе­ра­ци­он­на­та ма­са, след­ва да зна­е­те как­ви мер­ки тряб­ва да пред­п­ри­е­ме­те при по­я­вя­ва­не на бол­ка. Вед­на­га щом ви за­бо­ли ко­ре­мът, тряб­ва да спре­те да при­е­ма­те как­ва­то и да е хра­на, а да пи­е­те по­ве­че теч­нос­ти. Нис­ко на ко­ре­ма си сло­же­те кър­па, на­то­пе­на в сту­де­на во­да, и я сме­няй­те през все­ки 20 ми­ну­ти. Ле­же­те спо­кой­но. До­ка­то дой­де ле­ка­рят, е же­ла­тел­но ня­кол­ко пъ­ти да си из­ме­ри­те тем­пе­ра­ту­ра­та - то­зи по­ка­за­тел е мно­го ва­жен за док­то­ра. Мо­же да ви при­ло­ша­ва и да за­дър­жа­те га­зо­ве.
Ка­те­го­рич­но се заб­ра­ня­ва да про­ми­ва­те сто­ма­ха си и да си пра­ви­те из­чис­т­ва­щи клиз­ми.

Заб­ра­ня­ват се го­ре­щи грей­ки и как­ви­то и да е таб­лет­ки, осо­бе­но ан­ти­би­о­ти­ци

До­ри ако се по­я­ви бъб­реч­на ко­ли­ка, пак ви съ­вет­ва­ме да дър­жи­те сту­де­но на ко­ре­ма си, до­ка­то дой­де ле­ка­рят.
Ако прис­тъ­път от апен­ди­цит е пре­ми­нал, т.е. бол­ки­те в ко­ре­ма са из­чез­на­ли, тем­пе­ра­ту­ра­та се е нор­ма­ли­зи­ра­ла, не ви тре­се, не се чув­с­т­ва­те слаби, но ле­ка­рят ви пос­та­ви ди­аг­но­за апен­ди­цит, вие има­те пра­во да от­ка­же­те той да бъ­де от­с­т­ра­нен.


blitc.bg

От живота ...

Реклама

Statistics

eXTReMe Tracker

Врати

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP  

Web Analytics