ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

петък, 12 февруари 2010 г.

Турски мехлем против хемороиди

При продължителна седяща работа и по други причини се появяват хемороиди. Турската народна медицина успешно лекува това неприятно заболяване чрез мазане вечер със заешка мас.

За целта ако не сте ловец, помолете някой ловец, да изреже мастните образувания около бъбреците на див заек. (Мастта на питомния заек е негодна, защото той не пасе толкова разнообразни растения и билки). Маста се стапя като свинската мас. Ако се мажете с тази мас в продължение на 3-5 последователни вечери, ще усетите ефекта веднага.

Още...

неделя, 7 февруари 2010 г.

Глистите никак не са безобидни!

Поч­ти по­ло­ви­на­та жи­те­ли на Зе­мя­та стра­дат от па­ра­зи­то­зи. До­ри и в най-раз­ви­ти­те стра­ни все­ки тре­ти чо­век но­си в се­бе си хел­мин­ти или прос­ти ор­га­низ­ми. Та­ка е, за­що­то чо­веш­ки­ят ор­га­ни­зъм ня­ма за­щи­тен ме­ха­ни­зъм сре­щу хел­мин­ти­те. Ос­вен то­ва те­зи па­ра­зи­ти­ се от­к­ри­ват из­к­лю­чи­тел­но труд­но чрез из­с­лед­ва­не и в по­ве­че­то слу­чаи не се пред­виж­да уни­що­жа­ва­не­то им.

Па­ра­зи­то­зи­те са за­бо­ля­ва­ния, в ос­но­ва­та на ко­и­то са хел­мин­ти­те (глис­ти) или прос­ти­те ор­га­низ­ми (лам­б­лии). Те жи­ве­ят в ор­га­низ­ма на чо­ве­ка, хра­нят се или с кръв­та му, или с ве­щес­т­вата, пос­тъп­ва­щи чрез хра­нос­ми­ла­тел­ния тракт.


ПО­НЯ­КО­ГА БРОН­ХИ­АЛ­НА­ТА АС­Т­МА Е ПРО­ВО­КИ­РА­НА ОТ... ГЛИС­ТИ

Раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на па­ра­зит­ни­те бо­лес­ти се дъл­жи и на до­маш­ни­те лю­бим­ци, ко­и­то ста­ват все по­ве­че и по­ве­че: кот­ки, ку­че­та, хам­с­те­ри и до­ри ек­зо­тич­ни жи­вот­ни. Те са ка­то чле­но­ве на се­мей­с­т­ва­та в го­ле­ми­те гра­до­ве, но неви­на­ги се обез­па­ра­зи­тя­ват и то­ва е опас­но, осо­бе­но за де­ца­та.
До­ри и най-чис­то­то и опи­то­ме­но жи­вот­но, раз­хож­дай­ки се по ули­ца­та, по­леп­ва по ла­пич­ки­те си и по ко­зи­на­та си ли­чин­ки от глис­ти. Спо­ред ста­тис­ти­чес­ки дан­ни и про­уч­ва­ния по­ве­че от 70% от дет­с­ки­те пло­щад­ки с пя­сък са за­ра­зе­ни с яй­ца на ток­со­ка­ри - то­ва са ли­чин­ки на ко­теш­ки­те и ку­чеш­ки­те ас­ка­ри­ди.
При чо­ве­ка те не се раз­ви­ват в глис­ти, а па­ра­зи­ти­рат в ли­чин­ков ста­дий. То­ва пре­диз­вик­ва ре­ци­ди­ви­ра­ща коп­рив­на трес­ка, дер­ма­тит и брон­хи­ал­на ас­т­ма.
По­ве­че от 60 про­цен­та от брон­хи­ал­на­та ас­т­ма при де­ца­та е пре­диз­ви­ка­на от за­ра­зя­ва­не с ток­со­ка­ро­зи или дру­ги ви­до­ве глис­ти.
ТУ­РИС­ТИ­ТЕ ПРЕ­НА­СЯТ ОТ ЕК­ЗО­ТИЧ­НИ­ТЕ СТРА­НИ МНО­ГО ВИ­ДО­ВЕ ГЛИС­ТИ, БЕЗ ДА ПО­ДО­ЗИ­РАТ

Раз­ви­ти­е­то на ту­риз­ма, осо­бе­но през пос­лед­ни­те де­се­ти­ле­тия, е при­чи­на глис­ти­те “от южен” про­из­ход (фи­ла­рии, ан­ки­лос­то­ми и дру­ги) да дой­дат и в Ев­ро­па. Ту­рис­ти­те се за­ра­зя­ват при сво­и­те пъ­ту­ва­ния, а ко­га­то се вър­нат в ро­ди­на­та, от тях ги пипват и дру­ги­те хо­ра, ко­и­то са­мо са чу­ва­ли за те­зи да­леч­ни ек­зо­тич­ни стра­ни, от­къ­де­то всъщ­ност са дош­ли па­ра­зи­ти­те. То­ва важи най-ве­че за фи­ла­ри­о­зи­те. Пре­но­си­те­ли­те на те­зи па­ра­зи­ти са кръ­вос­му­че­щи­те на­се­ко­ми - ко­ма­ри, му­ши­ци, мок­ри­ци. Със сво­я­та слюн­ка те впръс­к­ват ли­чин­ки­те на фи­ла­ри­и­те нап­ра­во в чо­веш­ка­та кръв. Там се раз­ви­ват мно­го бър­зо, про­ник­ват в ерит­ро­ци­ти­те, от­де­ляй­ки от тях вът­реш­нос­ти­те им. Т.е. из­пол­з­ват за­ги­на­ла­та ве­че клет­ка ка­то свой дом. При раз­г­леж­да­не под мик­рос­коп на жи­ва кап­ка кръв се виж­да как се прид­виж­ват фи­ла­ри­и­те, как се впи­ват в ерит­ро­ци­ти­те, а след то­ва про­би­ват вът­ре в клет­ка­та. То­ва зре­ли­ще не е от най-при­ят­ни­те.
Дру­ги­те ви­до­ве - ан­ки­лос­то­ми и шис­тос­то­ми, за­ра­зя­ват хо­ра­та, ко­и­то се къ­пят в язо­ви­ри, во­до­е­ми, хо­дят бо­си по плаж­ния пя­сък или прос­то по зе­мя­та в те­зи топ­ли стра­ни.
Ви­на­ги сме смя­та­ли, че глис­ти­те жи­ве­ят в хра­нос­ми­ла­тел­ния тракт на чо­ве­ка, оба­че дос­та па­ра­зи­ти оби­та­ват и кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, и лим­ф­на­та сис­те­ма. Те па­ра­зи­ти­рат в кръв­ни­те и лим­ф­ните клет­ки, из­с­мук­вай­ки от тях всич­ки хра­ни­тел­ни ве­щес­т­ва.
Ка­то ця­ло на Зе­мя­та па­рази­ти­те наб­ро­я­ват по­ве­че от 300 ви­да, а в Ев­ро­па - по­ве­че от 70 ви­да.

ХРО­НИЧ­НАТА ХЕЛМИНТОЗА МНО­ГО ЧЕС­ТО СЕ БЪР­КА С ДРУ­ГИ БО­ЛЕС­ТИ

Хро­нич­на­та фа­за на хел­мин­то­за­та пре­диз­вик­ва вне­зап­на умо­ра, сла­бост, пе­ри­о­дич­но по­ви­ша­ва­не на тем­пе­ра­ту­ра­та до 38 гра­ду­са, раз­лич­ни об­ри­ви по ко­жа­та. Ня­кои ги при­е­мат за алер­гия или бол­ки в ко­ре­ма, за ма­лок­ръ­вие, ка­то не­по­но­си­мост към ня­кои хра­ни­тел­ни про­дук­ти (те прос­то не са се ха­ре­са­ли на глис­ти­те), каш­ли­ца и брон­хи­ал­на ас­т­ма.
При за­пуш­ва­не на чер­ва­та с глис­ти мо­же да се раз­вие неп­ро­хо­ди­мост, ко­е­то е опас­но за здра­ве­то. Ли­чин­ки­те на глис­ти­те мо­гат да тръг­нат с по­то­ка кръв и до­ри да стиг­нат до мо­зъ­ка. Случ­ва се да по­пад­нат и в очи­те на чо­ве­ка и да ими­ти­рат за­бо­ля­ва­ния, ко­и­то да се сбър­кат с он­ко­ло­гич­ни. Тъй ка­то хро­нич­на­та па­ра­зи­то­за се про­я­вя­ва със сим­п­то­ми, ко­и­то се сре­щат и при дру­ги за­бо­ля­ва­ния, хел­мин­то­за­та не­ви­на­ги мо­же да бъ­де раз­поз­на­та и ле­ку­ва­на нав­ре­ме.
Не е слу­чай­но, че в пос­лед­но вре­ме се за­го­во­ри упо­ри­то за па­ра­зит­ни­те за­бо­ля­ва­ния. По дан­ни на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция, от об­що 50 ми­ли­о­на чо­ве­ка, ко­и­то вся­ка го­ди­на уми­рат, 16 ми­ли­о­на на­пус­кат то­зи свят по­ра­ди ус­лож­не­ния от ин­фек­ци­оз­ни па­ра­зит­ни за­бо­ля­ва­ния.

ДИ­АГ­НОС­ТИ­КА­ТА Е ТРУД­НА, РЕ­ЗУЛ­ТА­ТИ­ТЕ - ОТ­НО­СИ­ТЕЛ­НИ

Ос­но­вен ме­тод за ди­аг­нос­ти­ка на па­ра­зи­то­зи­те е из­с­лед­ва­не­то на чо­веш­ки­те ек­с­к­ре­мен­ти, но ин­фор­ми­ра­ност­та от то­ва из­с­лед­ва­не не е дос­та­тъч­на. И от­но­си­тел­на за те­зи па­ра­зи­ти, ко­и­то жи­ве­ят в чер­ва­та или жлъч­ни­те пъ­ти­ща. Па­ра­зи­ти­те не от­де­лят яй­ца­та си през пър­ви­те 3 ме­се­ца от за­ра­зя­ва­не­то. Освен това те не от­де­лят яй­ца все­ки ден, или ако от­де­лят, е въз­мож­но да не по­пад­нат в из­с­лед­ва­на­та ма­са. Ли­чин­ки­те им бър­зо за­ги­ват във вън­ш­на сре­да. За­то­ва, ако сте да­ли ма­те­ри­ал за из­с­лед­ва­не, но сте го за­ба­ви­ли с 30 ми­ну­ти, до­ка­то стиг­не до ла­бо­ра­то­ри­я­та, там ве­че ни­що ня­ма да от­к­ри­ят. То­ва най-ве­че важи за лам­б­ли­и­те.
Ли­чин­ко­ви­те ета­пи на па­ра­зи­ти­те (ток­со­ка­ро­за, фи­ла­ри­о­за) тряб­ва да се тър­сят са­мо в кръв­та, ка­то се из­с­лед­ва жи­ва кап­ка кръв. Как­то ка­зах­ме, ди­аг­нос­ти­ка­та на хел­мин­то­за­та е дос­та труд­на, а раз­п­рос­т­ра­н­ението є е ог­ром­но. За­то­ва е доб­ре про­фи­лак­тич­но да се про­веж­да про­ти­во­па­ра­зи­тно ле­че­ние.

ПА­РА­ЗИ­ТИ­ТЕ СЕ АТА­КУ­ВАТ С ГОР­ЧИ­ВИ ЯС­ТИЯ И ПОД­П­РАВ­КИ

За да не да­ва­те, осо­бе­но на де­ца­та, хи­ми­чни про­ти­во­па­ра­зит­ни сред­с­т­ва, най-доб­ре из­пол­з­вай­те бил­ки и би­о­ак­тив­ни до­бав­ки, ко­и­то имат про­ти­во­па­ра­зит­ни свой­с­т­ва. Те са ле­ко гор­чи­ви, ко­е­то не е опас­но за чо­ве­ка, но е уни­що­жи­тел­но за па­ра­зи­ти­те. Про­ти­во­па­ра­зит­ни са чер­ве­ни­ят лю­тив пи­пер, ко­ра­та от тре­пет­ли­ка, оре­хо­ви­те лис­та, ало­е­то, пе­ли­нът, хря­нът, тик­ве­но­то се­ме (не­о­чис­те­но от об­вив­ка­та, гор­чи­ца­та, ка­не­ла­та, че­съ­нът, лу­кът, ка­рам­фи­лът, ма­щер­ка­та, чер­ни­ят пи­пер, на­рът, мен­та­та, ди­не­ни­те сем­ки, гор­чи­ви­те то­ни­ци и нас­той­ки.
Как­то виж­да­те, хел­мин­ти­те не оби­чат гор­чи­во­то, но са прис­т­рас­т­ни към слад­ко­то. За­то­ва, ако де­те­то ви не ис­ка обик­но­ве­на хра­на, а неп­ре­къс­на­то хлен­чи за слад­ко, по­мис­ле­те да­ли не ста­ва ду­ма за глис­ти, ко­и­то го зас­та­вят да кон­су­ми­ра слад­ко.
Мно­го ефикасно се бо­рят с па­ра­зи­ти­те на­ту­рал­ни­те ете­рич­ни мас­ла - от ли­мон, от чай­но дър­во, от ки­ми­он, мен­та, пе­лин.

Ето още важ­ни съ­ве­ти:

- ек­с­т­ракт от ан­ги­нар - по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца след яде­не в про­дъл­же­ние на 3 сед­ми­ци;
- сла­гай­те обил­но под­п­рав­ки на яс­ти­я­та - ма­щер­ка, че­рен пи­пер, ка­рам­фил, ко­пър, маг­да­ноз, мен­та;

- два пъ­ти на ден при­е­май­те ли­мо­не­но мас­ло - по ед­на кап­ка на ед­на ча­е­на лъ­жич­ка мед или мля­ко. При­е­май­те в про­дъл­же­ние на 21 дни.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ХЕЛМИНТОЗАТА

Хел­мин­то­за­та е опас­на па­ра­зит­на бо­лест, пре­диз­ви­ка­на от жи­ви ор­га­низ­ми, чуж­ди за чо­ве­ка. Те провокират алер­гич­на ре­ак­ция, осо­бе­но в мо­мен­та, ко­га­то ли­чин­ка­та по­пад­не в ор­га­низ­ма и за­поч­не да цир­ку­ли­ра с кръв­та.
Ос­т­ра­та фа­за на хел­мин­то­за­та мо­же да се про­я­ви с:

- по­ви­ше­на тем­пе­ра­ту­ра, ко­я­то да над­ми­не 38 гра­ду­са;
- въз­па­ле­ние на ко­жа­та;
- въз­па­ле­ние на ста­ви­те;
- уве­ли­че­ние на лим­ф­ни­те въз­ли, на да­ла­ка и чер­ния дроб;
- въз­па­ле­ние на­ бе­ли­те дро­бо­ве;
- бол­ки в ко­ре­ма и пов­ръ­ща­не.

При из­с­лед­ва­не на та­къв па­ци­ент се от­к­ри­ва от­к­ло­не­ние в кръв­ни­те стой­нос­ти. В та­къв мо­мент сред лев­ко­ци­ти­те пре­об­ла­да­ват ео­зи­но­фи­ли­те. То­ва са клет­ки със спе­ци­ал­но пред­наз­на­че­ние за бор­ба с па­ра­зи­ти­те. За­то­ва при нор­мал­но ни­во 5-6 клет­ки, в за­ра­зе­на­та от па­ра­зи­ти кръв мо­же да се от­к­ри­ят от 10 до 70-80 ео­зи­но­фи­ли.


блитц.бг

Още...

От живота ...

Реклама

Statistics

eXTReMe Tracker

Врати

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP  

Web Analytics