ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

сряда, 5 ноември 2008 г.

Онкомаркерите или как рака може да бъде победен

Темата е неприятна, но важна. Затова чукнете на дърво, след което прочетете долните редове, за да знаете какво представляват онкоизследванията. Изследванията не бива да се правят само когато ножът опре до кокала, а и профилактично, за да не се стига до големи ядове.

НАЙ-ПО­ПУ­ЛЯ­РЕН ОН­КО­МАР­КЕР Е PSA - РА­НЕН ПРЕД­ВЕС­Т­НИК НА РАК НА ПРОС­ТАТ­НА­ТА ЖЛЕ­ЗА
В края на 80-те го­ди­ни на ми­на­лия век, ко­га­то в ця­ла Ев­ро­па уси­ле­но са да­ва­ли кръв за из­с­лед­ва­не на те­зи ек­зо­тич­ни за то­га­ва по­ка­за­те­ли, ние в Бъл­га­рия се въл­ну­вахме от съвсем различни неща. Но в днеш­но вре­ме оп­ре­де­ля­не­то на он­ко­мар­ке­ри­те ста­ва все по-по­пу­ляр­но.
Спе­ци­а­лис­ти­те твър­дят, че он­ко­мар­ке­ри­те са важ­ни и нуж­ни по­ка­за­те­ли, но към тях­но­то наз­на­ча­ва­не тряб­ва да се под­хож­да пра­вил­но. Най-по­пу­ляр­ни­ят он­ко­мар­кер - PSA, е ра­нен пред­вес­т­ник на ра­ка на прос­тат­на­та жле­за. Той е мно­го ле­сен за оп­ре­де­ля­не и е тол­ко­ва то­чен, че от­дав­на се е пре­вър­нал в скри­нин­гов ме­тод за из­с­лед­ва­не. То­ва оз­на­ча­ва, че все­ки мъж над 40 го­ди­ни тряб­ва по­не вед­нъж в го­ди­на­та да да­ва кръв за ана­лиз на то­зи мар­кер - PSA. При зна­чи­тел­но по­ви­ша­ва­не на то­зи по­ка­за­тел ди­аг­но­за­та рак на прос­тат­на­та жле­за не изис­к­ва дру­ги из­с­лед­ва­ния, за да бъ­де пот­вър­де­на - ни­то ул­т­раз­ву­ко­во из­с­лед­ва­не, ком­пю­тър­на то­мог­ра­фия или би­оп­сия. Ако оба­че он­ко­мар­ке­рът е уме­ре­но по­ви­шен, то­га­ва тряб­ва да се нап­ра­ви пов­то­рен ана­лиз, за­що­то об­щи­ят PSA по­ня­ко­га се по­ви­ша­ва и по дру­ги при­чи­ни. Нап­ри­мер при аде­ном на прос­та­та­та, прос­та­тит и до­ри след ма­саж на прос­тат­на­та жле­за.

Ос­та­на­ли­те ви­до­ве он­ко­мар­ке­ри са важ­ни най-ве­че за ди­аг­нос­ти­ка­та
Вто­ро мяс­то за­е­мат три дру­ги он­ко­мар­ке­ра: ХГЧ (хо­ри­о­ни­чес­ки­ят го­на­дот­ро­пин на чо­ве­ка), ал­фа-фе­топ­ро­те­и­нът и он­ко­мар­ке­рът Са125. Ако пър­ви­те два он­ко­мар­ке­ра се по­ви­ша­ват ед­нов­ре­мен­но, то­ва с го­ля­ма ве­ро­ят­ност го­во­ри за рак на тес­ти­си­те при мъ­же­те. Ако се по­ви­ша­ва са­мо вто­ри­ят - мо­же да ста­ва ду­ма за рак на яй­ч­ни­ка при же­ни­те. Но по от­но­ше­ние на он­ко­мар­ке­р Са 125 тряб­ва да ка­жем, че той мо­же да се от­к­рие при доб­ро­ка­чес­т­ве­ни ту­мо­ри на яй­ч­ни­ци­те и до­ри при здра­ви же­ни. Ос­та­на­ли­те он­ко­мар­ке­ри не се при­ла­гат за скри­нинг, но те са мно­го важ­ни за ле­ка­ри­те, за­то­ва се на­реж­дат на тре­то мяс­то. Та­ки­ва из­с­лед­ва­ния се пра­вят в кон­к­рет­ни си­ту­а­ции - ка­то ди­аг­нос­ти­ка при по­доз­ре­ние за ня­ка­къв ту­мор. В те­зи слу­чаи он­ко­мар­ке­ри­те имат го­ля­мо зна­че­ние за ди­аг­нос­ти­ка­та.

Трябва да вярваме, че...

РАКЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕН!
При мъ­же­те ко­ло­рек­тал­ният рак зае­ма тре­то място след ра­ка на бе­ли­те дро­бо­ве и сто­ма­ха, а при же­ни­те - вто­ро място след ра­ка на млеч­на­та жле­за. Мъ­же­те се раз­бол­яват от рак на пра­во­то чер­во еди­н път и по­ло­ви­на по-чес­то от же­ни­те.
Най-важ­но­то оба­че е, че в по­ве­че­то слу­чаи то­ва пос­ледс­твие би мог­ло да бъ­де из­бег­на­то, ако нав­ре­ме се нап­ра­ви опе­ра­ци­я или се из­пол­зват прос­ти на­род­ни ре­цеп­ти.
Осо­бе­но вни­ма­ние трябва да объ­рна­т хо­ра­та с го­ле­ми по­ли­пи, с хро­нич­но въз­па­ле­ние на пра­во­то чер­во, как­то и те­зи над 50-го­диш­на въз­раст.

Мно­го важ­но е ле­че­ние­то да за­поч­не кол­ко­то се мо­же по-ра­но
Осо­бе­нос­ти­те на за­бол­ява­ния­та на пра­во­то чер­во се със­тоят в пос­тоя­нно трав­ми­ра­не и раз­драз­не­ние на по­вър­хнос­тта от по­ли­пи, ту­мор и ак­ти­вен рас­теж на но­вооб­ра­зу­ва­ние­то. Кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве на по­вър­хнос­тта на ту­мо­ра са крех­ки и лес­но се ув­реж­дат, ка­то от­делят в чер­ва­та мал­ко кръв. На­ли­чие­то на кръв и слуз, до­ри и в нез­на­чи­тел­ни ко­ли­чес­тва, трябва да се пре­вър­не в сиг­нал да се объ­рне­те към прок­то­лог. По-на­та­тък приз­на­ци­те на бо­лес­тта на­рас­тват: появ­яват се бол­ки в ко­ре­ма, сла­бост, въз­па­ле­ние и гной, на­ру­ша­ва се хра­нос­ми­ла­не­то. Мо­же да пос­лед­ва неп­ро­хо­ди­мост на пра­во­то чер­во, мо­же ту­мо­рът да про­ник­не в съ­сед­ни­те ор­га­ни. Ув­реж­дат се лим­фни­те въз­ли, чер­ният дроб, гръб­нач­ният стълб. Трябва да има­те пред­вид всич­ки те­зи под­роб­нос­ти, за да раз­бе­ре­те кол­ко важ­но е нав­ре­ме да се за­поч­не ле­че­ние.
На­род­на­та ме­ди­ци­на ефикасно по­ма­га в ле­че­ние­то на ра­ка на пра­во­то чер­во, осо­бе­но в на­ча­лен ста­дий. Ще за­поч­нем с пре­по­ръ­ки по от­но­ше­ние на дие­та­та.

ПРОДУКТИ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАЩИТЯТ ОТ РАК НА ПРАВОТО ЧЕРВО
По дан­ни на аме­ри­кан­с­ки уче­ни чер­ве­но­то ме­со, пър­же­ни­те кар­то­фи и слад­ки­те не­ща уве­ли­ча­ват три пъ­ти рис­ка от по­я­вя­ва­не на рак на пра­во­то чер­во.
Оба­че има про­дук­ти, ко­и­то зна­чи­тел­но за­щи­та­ват чо­ве­ка от та­зи бо­лест. Уве­ли­че­те упот­ре­ба­та на зе­ле, пло­до­ве и зе­лен­чу­ци с тъ­мен цвят. По­лез­ни са ка­фе­то, зе­лен­чу­ко­ви­те со­ко­ве, осо­бе­но су­ро­во­то цвек­ло. Наб­ля­гай­те на про­дук­ти, съ­дър­жа­щи кал­ций - си­ре­не, из­ва­ра, оре­хи, бо­бо­ви про­дук­ти, маг­да­ноз, спа­нак, ри­ба.
При вся­как­ви ту­мо­ри на сто­маш­но-чрев­ния тракт по­ма­га ре­дов­на­та упот­ре­ба на са­ла­та от лис­та на глу­хар­че, жи­вов­ляк, кро­мид лук, че­сън, яго­ди.

Мно­го ефи­кас­но сред­с­т­во за под­по­ма­га­не на ле­че­ни­е­то на ра­ка е змий­с­ко­то мля­ко
По­ле­зен е со­кът от змий­с­ко мля­ко. При­е­ма се три пъ­ти на ден.
За­поч­ва се с 1 кап­ка и се сти­га до 10 кап­ки. След то­ва об­рат­но - от 10 до 1 кап­ка. Ето как се при­гот­вя - бил­ка­та се сми­ла в ма­шин­ка­та за ме­со и се из­цеж­да през мар­ля со­кът є. Прес­то­я­ва 2 дни в стък­лен бур­кан на тъм­но мяс­то. След то­ва се из­ли­ва в чист бур­кан проз­рач­ни­ят сок, без да се до­пус­кат при­ме­си. Зат­ва­ря се с ка­пач­ка и се пос­та­вя на тъм­но прох­лад­но мяс­то. То­зи сок не гу­би свой­с­т­ва­та си це­ли 4 го­ди­ни.
Пре­па­ра­ти­те от змий­с­ко мля­ко са по-ефикасни, ко­га­то се при­е­мат ком­п­лек­с­но. То­ва оз­на­ча­ва, че ос­вен вът­реш­но мо­же да се из­пол­з­ва и ка­то мик­рок­лиз­ми.
Те са мно­го важ­на част от ос­нов­но­то ле­че­ние на ту­мор на пра­во­то чер­во. Точ­но чрез мик­рок­лиз­ми­те мо­же да се въз­дей­с­т­ва пря­ко вър­ху ту­мо­ра - на­ма­ля­ват въз­па­ле­ни­е­то и ото­ка, ук­реп­ват сте­ни­те на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве и ли­га­ви­цата, спи­рат кър­ве­не­то и се вли­ват про­ти­во­ра­ко­ви ве­щес­т­ва в са­мия ту­мор.

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ:

КАН­ЦЕ­РО­ФО­БИЯ оз­на­ча­ва па­то­ло­ги­чен страх от он­ко­ло­гич­ни за­бол­ява­ния.
ОН­КО­МАР­КЕ­РИ са бел­тъч­ни ве­щес­тва, кои­то се из­ра­бот­ват от ра­ко­ви­те клет­ки. При раз­лич­ни ту­мор­ни за­бол­ява­ния на­бо­рът от ма­рке­ри­ е раз­ли­чен. В ме­ди­ци­на­та ак­тив­но се при­ла­гат око­ло 20 он­ко­мар­ке­ра.
СКРИ­НИНГ е за­дъл­жи­тел­но диаг­нос­тич­но из­след­ва­не, кое­то вли­за в ед­на или дру­га прог­ра­ма за ран­но от­кри­ва­не на за­бол­ява­ния­та.

РЕДОВНИЯТ КОНТРОЛ ПОЗВОЛЯВА НАВРЕМЕ ДА СЕ ОТКРИЕ БОЛЕСТТА
Он­ко­мар­ке­ри­те иг­ра­ят важ­на ро­ля и в кон­т­ро­ла на за­бо­ля­ва­не­то след про­ве­де­но­то ле­че­ние. Ако нап­ри­мер кон­цен­т­ра­ци­я­та на он­ко­мар­ке­ра на­ма­ля­ва, то­ва оз­на­ча­ва, че ре­зул­та­тът от ле­че­ни­е­то е по­ло­жи­те­лен. Ако се по­ви­ша­ва - то­ва го­во­ри за ре­ци­див на бо­лест­та.
Ре­дов­ни­ят кон­т­рол за ни­во­то на спе­ци­фич­ни­те он­ко­мар­ке­ри поз­во­ля­ва нав­ре­ме да се от­к­рие въз­вър­на­ла­та се бо­лест и бър­зо да се за­поч­не ле­че­ние. Он­ко­мар­ке­ри оба­че мо­гат да се от­к­ри­ят и в кръв­та на здрав чо­век.

До­ри те за­дъл­жи­тел­но при­със­т­ват там, ма­кар и в мно­го мал­ки кон­цен­т­ра­ции. За­то­ва все­ки он­ко­мар­кер има оп­ре­де­лен праг.
Но до­ри ня­кой от тях да е с по­ви­ше­но ни­во, то­ва не зна­чи за­дъл­жи­тел­но раз­ви­тие на он­ко­ло­гич­но за­бо­ля­ва­не. По­ня­ко­га он­ко­мар­ке­ри­те се по­ви­ша­ват при раз­ви­тие на кис­та, доб­ро­ка­чес­т­вен ту­мор, при ин­фек­ци­оз­ни за­бо­ля­ва­ния и до­ри при ба­нал­на прос­ту­да.
Из­с­лед­ва­не­то се пра­ви, ка­то се взе­ме кръв от ве­на­та сут­рин на глад­но. По­ня­ко­га то­ва ста­ва и чрез ури­на­та. Ре­зул­та­тът е го­тов след ня­кол­ко ча­са.

Вни­ма­ние!
Он­ко­мар­ке­рът PSA сме­ло мо­же да се на­ре­че па­на­цея за ран­на ди­аг­нос­ти­ка, за­що­то чрез не­го би­ха мог­ли да се спа­сят мно­го чо­веш­ки жи­во­ти. Дру­ги­те, как­то спо­ме­нах­ме и по-го­ре, се при­ла­гат в про­це­са на из­с­лед­ва­ния по по­ка­за­ния.


блитц.бг

От живота ...

Реклама

Statistics

eXTReMe Tracker

Врати

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP  

Web Analytics