ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

събота, 7 ноември 2009 г.

Язвен колит

То­ва е ин­фек­ци­оз­но за­бо­ля­ва­не на де­бе­ло­то чер­во, при ко­е­то се ув­реж­дат ли­га­ви­ца­та и об­вив­ка­та под нея. Най-чес­то се за­ся­га ед­на­та по­ло­ви­на - или ля­ва­та, или дяс­на­та, но се случ­ва да се про­ме­ни то­тал­но ця­ло­то де­бе­ло чер­во. Бо­лест­та се про­я­вя­ва с чес­ти из­п­раж­не­ния, съп­ро­во­де­ни с кръв.
При ле­ка фор­ма на нес­пе­ци­фич­ния яз­вен ко­лит бол­ни­ят по­лу­ча­ва до 4 пъ­ти на ден ди­а­рия, при сред­на и по-теж­ка фор­ма - 6 и по­ве­че пъ­ти. Но има и дру­га фор­ма, ме­ди­ци­те я на­ри­чат мъл­ни­е­нос­на. При нея за­бо­ля­ва­не­то се раз­ви­ва бук­вал­но за ня­кол­ко ча­са и чо­век е при­ну­ден да не на­пус­ка то­а­лет­на­та. Ос­вен то­ва сим­п­то­ми­те на яз­ве­ния ко­лит са мно­го сход­ни с те­зи на бо­лест­та на Крон.
При яз­ве­ния ко­лит бол­ка­та е не­ха­рак­тер­на, за­то­ва ди­аг­но­за­та се пос­та­вя на ос­но­ва­та на кли­нич­на­та кар­ти­на и ен­дос­коп­с­ко­то из­с­лед­ва­не.
То­ва за­бо­ля­ва­не се раз­ви­ва пос­те­пен­но, през то­ва вре­ме бол­ни­ят гу­би апе­тит, от­с­лаб­ва, а по­ня­ко­га нез­на­чи­тел­но се по­ви­ша­ва и тем­пе­ра­ту­ра­та.
Има още ед­на осо­бе­ност на нес­пе­ци­фич­ния яз­вен ко­лит - той се про­я­вя­ва не са­мо с из­ме­не­ния в де­бе­ло­то чер­во, по­ня­ко­га се ув­реж­дат и ста­ви­те, жлъч­ния ме­хур, ко­жа­та.
В НАЧАЛЕН СТАДИЙ И ДВЕТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ ЛЕКУВАТ ЕДНАКВО

Мно­го съм из­не­на­да­на, че ми пос­та­ви­ха две раз­лич­ни ди­аг­но­зи - в ед­на кли­ни­ка ми ка­за­ха, че стра­дам от яз­вен ко­лит, в дру­га - от бо­лест­та на Крон. Но пък ми наз­на­чи­ха ед­нак­во ле­че­ние и на две­те мес­та. Мо­ля обяс­не­те.

Стан­ка Ко­ле­ва, Ви­дин

Две­те за­бо­ля­ва­ния на­ис­ти­на си при­ли­чат по сво­и­те сим­п­то­ми. При­чи­на­та е в то­ва, че бо­лест­та на Крон за­поч­ва от тън­ки­те чер­ва и пос­те­пен­но, уреж­дай­ки тех­ни­те сте­ни, се спус­ка на­до­лу, към пра­во­то чер­во. А яз­ве­ни­ят ко­лит - точ­но об­рат­но­то, се “из­кач­ва” от пра­во­то чер­во на­го­ре. Тъй-ка­то при нес­пе­ци­фич­ния яз­вен ко­лит се ув­реж­да не са­мо ли­га­ви­ца­та, но и об­вив­ка­та под нея, ако не се нап­ра­вят до­пъл­ни­тел­ни из­с­лед­ва­ния, ле­ка­рят мо­же да при­е­ме, че ста­ва ду­ма за бо­лест­та на Крон. То­ва се случ­ва, за­що­то той при­е­ма, че за­бо­ля­ва­не­то ве­че се е “спус­на­ло” на­до­лу. Ето за­то­ва ви­на­ги се изис­к­ва ди­фе­рен­ци­ал­на ди­аг­нос­ти­ка. Не­ка при­пом­ним кол­ко ед­нак­ви са сим­п­то­ми­те. Бо­лест­та на Крон се про­я­вя­ва по съ­щия на­чин - упо­ри­та ди­а­рия, по­ни­жа­ва­не на тег­ло­то, не­ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра. При то­ва за­бо­ля­ва­не оба­че не се от­бе­ляз­ват про­ме­ни в дру­ги­те ор­га­ни, как­то е при яз­ве­ния ко­лит. То­ва е раз­ли­ка­та, ко­я­то на­ла­га до­пъл­ни­тел­ни из­с­лед­ва­ния.
То­ва пред­по­ла­га и ед­нак­ва схе­ма на ле­че­ние, за­то­ва не тряб­ва да се учуд­ва­те, ни­то пък да се без­по­ко­и­те. В на­чал­ния, осо­бе­но те­жък ста­дий не е тол­ко­ва важ­но как­ва точ­но е ди­аг­но­за­та, по-важ­но е сво­ев­ре­мен­но­то ефек­тив­но ле­че­ние. Т.е. да се не­ут­ра­ли­зи­ра до из­вес­т­на сте­пен упо­ри­та­та ди­а­рия.
Раз­би­ра се, важ­на е и точ­на­та ди­аг­но­за, за да се пре­дот­в­ра­тят въз­мож­ни­те ус­лож­не­ния от те­зи две тол­ко­ва сход­ни за­бо­ля­ва­ния.


А при яз­ве­ния ко­лит те са дос­та яс­но из­ра­зе­ни - мо­же да се стиг­не до ток­сич­но раз­ши­ре­ние, как­то и до пер­фо­ра­ция. А при та­ка­ва си­ту­а­ция не са из­к­лю­че­ни ни­то пе­ри­то­нит, ни­то вът­реш­ни кръ­во­из­ли­ви.
Ус­лож­не­ни­я­та при бо­лест­та на Крон са свър­за­ни с по­я­вя­ва­не на фис­ту­ли не са­мо в зад­ния про­ход, но и в ко­рем­на­та ку­хи­на. Те мо­гат да стиг­нат от де­бе­ло­то чер­во чак до пи­коч­ния ме­хур и дру­ги ор­га­ни. То­ва е опас­но, по­я­вя­ват се ту­мор­ни ин­фил­т­ра­ти, как­то и аб­с­це­си. Но всич­ко то­ва се ле­ку­ва. Ве­че има и но­ви, по-ефек­тив­ни пре­па­ра­ти, но те, за съ­жа­ле­ние, са дос­та скъ­пи.


пресабг.ком

От живота ...

Реклама

Statistics

eXTReMe Tracker

Врати

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP  

Web Analytics