ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

събота, 7 ноември 2009 г.

Причини за образуване на камъни в жлъчката

Жжлъч­ни­те пъ­ти­ща най често се запушват от жлъчните камъни. Ка­мъ­ни, най-чес­то от жлъч­ния ме­хур, би­ха мог­ли да за­пу­шат об­щия чер­нод­ро­бен ка­нал (ши­ро­ка тръ­бич­ка, на­ми­ра­ща се в ос­но­ва­та на чер­ния дроб). Ако ка­на­лът ос­та­не “затапен”, от­пад­ни­те про­дук­ти мо­гат да се за­дър­жат в жлъч­ни­те пъ­ти­ща и кръв­та.
Ос­вен то­ва, ако над за­пуш­ва­не­то се нат­ру­пат бак­те­рии, кои­то да се вър­нат на­зад към чер­ния дроб, те мо­гат да при­чинят теж­ка ин­фек­ция, на­ре­че­на ас­цен­ден­тен хо­лан­гит. Ако ка­мъ­кът преп­ре­чи пътя меж­ду жлъч­ния ме­хур и об­щия чер­нод­ро­бен ка­нал, мо­же да раз­вие­те хо­ле­цис­тит.
По-рядко при­чи­на за за­пуш­ва­не­то на жлъч­ни­те пъ­ти­ща би­ха мог­ли да бъ­дат пър­во­начал­ни­те ра­ко­ви об­ра­зу­ва­ния (хо­лан­гио­кар­ци­ном) или стес­не­ния (бе­ле­зи, кои­то стесн­яват пъ­ти­ща­та след ин­фек­ция, хи­рур­ги­чна опе­ра­ци­я или пред­хо­ден въз­па­ли­те­лен про­цес). ъжете страдат повече от жлъчка

Пър­вич­ният скле­ро­зи­ращ хо­лан­гит е по-чест при мъ­же­те. В по-гол­яма част от слу­чаи­те се сре­ща при хо­ра с хро­нич­ни въз­па­ли­тел­ни про­це­си на чер­ва­та (ул­це­розен ко­лит или бо­лес­тта на Крон). Най-чес­то диаг­нос­ти­ци­ра­ни при пациенти на сред­на въз­раст, те­зи със­тоя­ния съз­да­ват про­дъл­жи­тел­ни във вре­ме­то въз­па­ле­ния на жлъч­ни­те пъ­ти­ща, кои­то мо­гат да ги стеснят и да на­ранят сте­ни­те им.
Жлъчните проблеми често има­т нас­ледс­твен (ге­не­ти­чен) ком­по­нент, ма­кар че дру­ги фак­то­ри из­глеж­да са необ­хо­ди­ми, за да от­клю­чат бо­лес­тта.
Пър­вич­на­та би­лиар­на ци­ро­за е по-чес­та при же­ни­те и пон­яко­га съ­пътс­тва ав­тои­мун­ни за­бол­ява­ния ка­то син­дром на Сьог­рен, ти­реои­дит, скле­ро­дер­мия и рев­ма­тои­ден ар­трит.
Би­лиар­на­та ат­ре­зия е рядка фор­ма на за­пуш­ва­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща, коя­то се сре­ща при де­ца от две до шест сед­ми­ци след раж­да­не­то - вре­ме, в кое­то жлъч­ни­те пъ­ти­ща не са прик­лю­чи­ли нор­мал­но­то си раз­ви­тие.
Ци­ро­за - хро­нич­ни­те със­тоя­ния ка­то пър­вич­ния скле­ро­зи­ращ хо­лан­гит, пър­вич­на­та би­лиар­на ци­ро­за и би­лиар­на­та ат­ре­зия мо­гат да до­ве­дат до въз­па­ле­ние и об­ра­зу­ва­не на не­пъл­но­цен­на съе­ди­ни­тел­на тъ­кан в чер­ния дроб.

ОСНОВНИТЕ СИМПТОМИ СА ЖЪЛТА КОЖА И СЪРБЕЖ

От вре­ме на в­ре­ме имам бол­ки в гър­ди­те. Лич­ни­ят ле­кар ми ка­за, че то­ва е от проб­ле­ми с жлъч­ка­та и е въз­мож­но да имам за­пу­ше­ни жлъч­ни пъ­ти­ща. Ще ми ка­же­те ли как­ви са сим­п­то­ми­те при за­бо­ля­ва­ния на жлъч­ка­та?

Жел­ка Гри­го­ро­ва, Кър­д­жа­ли

Сим­п­то­ми­те при за­пуш­ва­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща са теж­ки, ко­га­то жлъ­чен ка­мък за­пу­ши ця­ла­та дре­наж­на сис­те­ма на­вед­нъж. Но мо­гат да се по­я­вят бав­но, мно­го го­ди­ни след ка­то въз­па­ле­ни­е­то на жлъч­ни­те пъ­ти­ща е за­поч­на­ло. Бо­лес­ти­те на жлъч­ни­те пъ­ти­ща да­ват ня­кои сим­п­то­ми, ко­га­то от­пад­ни­те про­дук­ти се за­дър­жат в ор­га­низ­ма. Дру­ги сим­п­то­ми се дъл­жат на не­въз­мож­ност­та на жлъч­ни­те пъ­ти­ща да дос­та­вят сми­ла­тел­ни со­ко­ве до тън­ки­те чер­ва, с ко­е­то не поз­во­ля­ват аб­сор­б­ци­я­та на ня­кои мас­ти и ви­та­ми­ни. Сим­п­то­ми­те на за­пуш­ва­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща включ­ват:

- по­жъл­тя­ва­не на ко­жа­та (жъл­те­ни­ца) и бя­ла­та част на око­то, по­ра­ди нат­руп­ва­не на от­па­ден про­дукт, на­ре­чен би­ли­ру­бин;
- сър­беж, кой­то не е ог­ра­ни­чен на ед­но мяс­то, по­ня­ко­га за­сил­ващ се но­щем и при топ­ло вре­ме.

ОПЕРАЦИЯТА НАЙ-ЧЕСТО Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД

Имам за­пуш­ва­не на ка­на­ли­те на жлъч­ка­та. Из­пи­са­ха ми ле­кар­с­т­ва, но не ми по­ма­гат. Кол­ко дъл­го тряб­ва да про­дъл­жи ле­че­ни­е­то, за да има ефект от не­го? Как тряб­ва да се ле­ку­вам?

Ве­не­та Пет­ро­ва, Плов­див

За ле­че­ние на за­пуш­ва­не­то от ка­мъ­ни и ин­фек­ци­я­та по­ве­че­то ле­ка­ри пре­по­ръч­ват ан­ти­би­о­ти­ци. След ка­то утих­не ин­фек­ци­я­та, жлъч­ният ме­хур се от­с­т­ра­ня­ва хи­рур­ги­чни. Сим­п­то­ми­те, пре­диз­ви­ка­ни от стес­не­ни­е­то,

мо­гат да се по­доб­рят бър­зо,

след ка­то се въз­с­та­но­ви нор­мал­ният дре­наж.
Ако има­те ка­мъ­ни в жлъч­ка­та, мо­же­те да пре­дот­в­ра­ти­те за­пуш­ва­не­то на жлъч­ни­те пъ­ти­ща и теж­ки­те ин­фек­ции (ас­цен­ди­ращ хо­лан­гит или хо­ле­цис­тит), ка­то се под­ло­жи­те на опе­ра­ция за пре­мах­ва­не на жлъч­ния ме­хур. То­ва мо­же да ста­не чрез мал­ки раз­ре­зи на ко­рем­на­та сте­на, в рам­ки­те на про­це­ду­ра, на­ре­че­на ла­па­рос­коп­с­ка хо­ле­цис­тек­то­мия.

Ако сте с над­нор­ме­но тег­ло или за­ви­шен хо­лес­те­рол, вие сте из­ло­же­ни на го­лям риск от об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни

За да из­бег­не­те то­ва ус­лож­не­ние, се стре­ме­те да свалите излишните килограми чрез ди­е­ти и уп­раж­не­ния.
Же­ни, ко­и­то из­пол­з­ват ес­т­ро­ген­ни кон­т­ра­цеп­ти­ви за кон­­трол на раж­да­е­мост­та или са на хор­мо­но­за­мес­ти­тел­на те­ра­пия, съ­що са из­ло­же­ни на по-ви­сок риск за об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни.
Ма­кар че хо­лан­ги­о­кар­ци­но­мът е ря­дък, рис­ко­ве­те, свър­за­ни с не­го­во­то раз­ви­тие, са пу­ше­не­то, ди­е­та с ви­со­ко съ­дър­жа­ние на въг­ле­хид­ра­ти и на­лич­на жлъч­но­ка­мен­на бо­лест -

не пу­ше­те!

Ня­кои па­ра­зит­ни ин­фек­ции мо­гат да уве­ли­чат рис­ка от ин­фек­ти­ра­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща и рак.
За ле­че­ние на жлъч­но-ка­мен­но за­пуш­ва­не, прид­ру­же­но със сим­п­то­ми на бол­ка или въз­па­ле­ние, гас­т­ро­ен­те­ро­ло­гът или хи­рур­гът мо­гат да пре­мах­нат ка­мъ­ни­те от жлъч­ни­те пъ­ти­ща с по­мощ­та на­ ен­дос­коп­с­ка­та рет­рог­рад­на хо­лан­ги­о­пан­к­ре­а­тог­ра­фия.
Пре­по­ръ­ка­та към все­ки, кой­то има за­пуш­ва­не на жлъч­ни­те пъ­ти­ща от ка­мъ­ни, е да се под­ло­жи на опе­ра­ция за пре­мах­ва­не на жлъч­ка­та с цел да се пре­дот­в­ра­ти но­во за­пуш­ва­не. При съ­ща­та та­зи про­це­ду­ра мо­же да се раз­ши­ри мяс­тото на стес­нен жлъ­чен ка­нал чрез пос­та­вя­не на ци­лин­д­рич­на ме­тал­на мре­жич­ка (на­ре­че­на стент) в не­го.


булпрес.нет

От живота ...

Реклама

Statistics

eXTReMe Tracker

Врати

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP  

Web Analytics